ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied – terminologie

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen 1STORE enerzijds en haar cliënteel anderzijds, ongeacht of het een verkoop, dienstverlening of een combinatie van beiden betreft. De benaming 1STORE heeft betrekking op en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zowel van de B.V. 1STORE (K.B.O. BE0761.633.904) als dhr. Wim YDE (K.B.O. BE0645.659.417), beiden met maatschappelijke zetel gevestigd te 8750 WINGENE, Beernemsteenweg 57, en dit onder gelijk welke benaming en op gelijk welk forum/website deze activiteiten worden gevoerd.

1.2. Deze algemene voorwaarden vormen het contractueel kader in de relatie 1STORE – klant.  De klant kan zowel een professionele onderneming zijn als een consument in de zin van het WER. De klant zal hierna worden benoemd als “klant-consument” wanneer de bepaling louter betrekking heeft op de contractuele relatie t.a.v. de consument. De benaming “klant-ondernemer” wanneer de bepaling louter betrekking heeft op de B2B-relatie.

1.3. In geval van conflict tussen de algemene voorwaarden van 1STORE met deze van de klant-ondernemer, hebben de algemene voorwaarden van 1STORE voorrang. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen of de ganse overeenkomst tot gevolg hebben.

 1. Verkoop op afstand (webshop) – herroepingsrecht – retourbeleid

2.1. Voordat de overeenkomst op afstand (via de webshop) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld.

2.2. De klant-consument heeft het recht om binnen de 14 dagen na levering af te zien van de aankoop in geval van aankoop via de webshop en dit zonder opgave van reden. Hiervoor dient de klant de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna 1STORE het reeds betaalde bedrag zal terugstorten op de financiële rekening van de klant mits navolgende voorwaarden en modaliteiten vervuld werden: De goederen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk), onbeschadigd, ongebruikt en compleet met alle toebehoren en documentatie/handleidingen/garantiebewijzen. 1STORE houdt zich het recht voor om de herroeping door de klant te weigeren in geval dit wettelijk mogelijk is, zo ook bij de bestelling en verkoop van goederen op maat.

2.3. Retourbeleid 1STORE in geval van een verkoop op afstand met de klant-ondernemer en een verkoop afgesloten met alle klanten in de lokalen van 1STORE: De klant kan binnen de 14 dagen na levering aangekochte retourartikelen terugzenden. Behoudens andersluidende overeenkomst met 1STORE wordt aan de klant een administratiekost aangerekend voor retour, welke kost begroot wordt op een vaste kost van €25,00 vermeerderd met 15% van de waarde van de geretourneerde artikelen. Om in aanmerking te komen voor retour moet het artikel in de originele verpakking zitten, ongebruik en onbeschadigd zijn en in dergelijke staat worden terugbezorgd aan 1STORE.

 1. Aanbod – overeenkomst

3.1. Aanbod: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de klant-consument mogelijk te maken. Eventueel gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, incl. de prijs, zijn niet bindend voor 1STORE. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Het aanbod van 1STORE bevat alle noodzakelijke informatie waardoor het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.2. Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant het aanbod van 1STORE aanvaardt.

Indien het aanbod door de klant wordt aanvaard langs elektronische weg (via de webshop), wordt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (d.i. de totstandkoming van de overeenkomst) onverwijld bevestigd door 1STORE per e-mail.

3.3. Minderjarigen kunnen het aanbod van 1STORE niet rechtsgeldig aanvaarden. Indien blijkt dat een aanbod via de webshop werd aanvaard door een minderjarige, kan 1STORE de bestelling weigeren.

 1. Levering – verzending

4.1. Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt de levering in het magazijn/werkplaats van 1STORE. De levering op het adres de klant, hetgeen specifiek moet worden overeengekomen, is niet kosteloos. De klant is hiervoor een vergoeding van €0,80/km excl. BTW verschuldigd. De levering op het adres van de klant is hoe dan ook beperkt tot het grondgebied België en Luxemburg.

4.2. 1STORE is niet verantwoordelijk voor vertraging bij de levering. Een indicatie van de leveringstermijn wordt opgenomen in het aanbod. Ten allen tijde heeft 1STORE het recht om de afgifte van een voertuig op te schorten tot alle openstaande schulden van de klant werden betaald. De gevolgen van dergelijke vertraging in de levering doet geen afbreuk aan het recht van 1STORE om een stallingsvergoeding aan te rekenen conform art. 11.3. resp. 12.4.

4.3. De klant wordt geacht een voertuig/de goederen te hebben ontvangen in perfecte staat en vergezeld van de nodige documenten en gebruiksaanwijzingen. Afwijkingen dienen bij levering te worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen 1STORE en de klant.

4.4. Verzending gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de klant én op kosten van de klant. Afhankelijk van de hoegrootheid van de goederen/voertuigen zal aan de klant op het ogenblik van de bestelling (online of in de lokalen van 1STORE) een indicatie worden gegeven van de verschuldigde vervoerskost. Elke schade voortkomend uit het transport van de geleverde goederen moet op het ogenblik van levering vermeld worden op het afleveringsborderel van de vervoersmaatschappij.

4.5. Bepaalde door 1STORE verkochte voertuigen/onderdelen  zijn louter bestemd voor gebruik op gesloten circuit of op private eigendom. 1STORE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van deze voertuigen/onderdelen op de openbare weg.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1. De facturen van 1STORE zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en dienen uiterlijk betaald te worden op de vervaldag. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen door de klant, ook als deze nog niet vervallen of gefactureerd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

5.2. In geval van elektronische aankoop via de webshop kan bij de bestelling worden aangedrongen op betaling van een voorschot dan wel integrale betaling via beveiligde verbinding, waarna een factuur voor voldaan zal worden bezorgd aan de klant.

5.3. De facturen van 1STORE zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant te betalen en uiterlijk bij levering dient de integrale betaling 1STORE te hebben bereikt. 1STORE kan de levering weigeren in geval van niet-betaling.

5.4. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand voor volledig telt. Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van €150. Alle inningskosten, aanmaningskosten en andere, voortkomende uit niet tijdige betalingen, vallen ten laste van de klant.

5.5. In geval van betwisting dient de factuur per aangetekend schrijven met afdoende motivering geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 1. Aansprakelijkheid – vrijwaring gebreken – wettelijke garantie

6.1. Onverminderd eventueel toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van 1STORE beperkt tot haar eigen zware tekortkomingen of bedrog, met uitsluiting van haar lichte fouten, en tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs.

6.2. 1STORE zal enkel gehouden zijn tot vrijwaring van verborgen gebreken en een gebrek aan overeenstemming t.a.v. de klant-consument. T.a.v. de klant-ondernemer is 1STORE niet tot vrijwaring gehouden.

6.3. Behoudens andersluidende overeenkomst is de door 1STORE verleende garantie bij verkoop beperkt tot de garantiewaarborgen zoals verleend door de constructeur/fabrikant en de wettelijke garantieregeling. Opzichtens de klant-consument is de garantie beperkt tot 24 maanden (of twee jaar) na levering in geval van verkoop van nieuwe goederen, bij tweedehandsgoederen is de garantie beperkt tot de wettelijke minimumtermijn van 1 jaar na levering. Opzichtens de klant-ondernemer is de garantie beperkt tot de fabriekswaarborg van 6 maanden na levering. De garantie biedt geen dekking voor verplaatsingskosten (leveren, ophalen en terugbrengen), algemene slijtage of onderhoudspunten, eigenhandig verrichte aanpassingen ed.

 1. Overmacht

1STORE is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit overmacht, noch wordt er waarborg verstrekt i.g.v. overmacht. In geval 1STORE ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. De klant heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook.

 1. Eenzijdige verbreking van de overeenkomst

Indien de klant de overeenkomst eenzijdig verbreekt, is de klant gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 15% van de totale prijs inclusief BTW, onverminderd het recht van 1STORE om een hogere schade te bewijzen.

 1. Eigendomsvoorbehoud – uitdrukkelijk ontbindend beding

9.1. De geleverde goederen blijven eigendom van 1STORE tot de volledige betaling van de prijs, inbegrepen de hoofdsom inclusief BTW, intresten en kosten. Het risico met betrekking tot het verkochte voertuig gaat evenwel over op de klant van zodra de overeenkomst tot stand komt.

9.2. Bij laattijdige betaling, bij niet-betaling of in geval de klant nalaat de levering af te halen binnen de overeengekomen termijn, kan 1STORE de geleverde goederen op elk moment terugnemen en kan hij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen volgend op de vervaldag van betaling. In voorkomend geval zal er door de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15%  van de totale prijs inclusief BTW, doch met dien verstande dat een hogere vergoeding verschuldigd is wanneer 1STORE een hogere werkelijke schade kan aantonen.

 1. Bijzondere bepalingen inzake de verkoop

10.1. De prijzen overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. De integrale betaling, of het saldo na de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan zijn de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2. In geval de koper het voertuig niet in ontvangst kan of wil nemen, heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, de verkoop verbreken lastens de koper en een vergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig incl. BTW. Wordt niet geopteerd voor een verbreking met schadevergoeding, dan draagt de klant alle risico's met betrekking tot het voertuig in elk geval vanaf 10 dagen na het versturen van de aangetekende brief waarin werd aangemaand tot effectieve levering over te gaan. Na verloop van voormelde 10 kalenderdagen zal de klant tevens een bedrag van €10,00 per dag excl. BTW verschuldigd zijn ten titel van stallingsvergoeding.

10.3. 1STORE houdt zich het recht voor om de overeengekomen prijs aan te passen omwille van aanpassingen van de prijzen van de constructeur / fabrikant. Deze prijsaanpassing zal op evenredige wijze gebeuren.

 1. Bijzondere bepalingen voor de herstellingen

11.1. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, gebeurt een herstelling/aanneming van 1STORE nooit tegen een vaste prijs. Alle prestaties worden aangeboden per eenheidsprijs. Naast de eenheidsprijs van de onderdelen worden werkuren à rato van €42,00/u excl. BTW aangerekend aan de klant, meer verplaatsingskosten van €0,80/km excl. BTW.

11.2. De voertuigen die aan 1STORE worden toevertrouwd i.k.v. een herstelling blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant, die bij gebreke aan dekking door een verzekering, de uitsluitende en exclusieve aansprakelijkheid draagt.

11.3. 1STORE heeft een retentierecht op alle goederen van de klant die zich in de magazijnen en werkplaatsen van 1STORE bevinden.

11.4. In geval de klant zijn product/voertuig niet afhaalt binnen de vijf werkdagen na de meegedeelde datum voor ophaling na herstelling, zal de klant een bedrag van €10,00 per dag excl. BTW verschuldigd zijn ten titel van stallingsvergoeding.

 1. Vertrouwelijkheid – privacy – GDPR

1STORE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant. Deze gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid raadpleegbaar op de website.

 1. Toepasselijk recht – geschillen

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit overeenkomsten/verrichtingen met 1STORE.

13.2. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevoegd.

Follow us on Facebook